حضرت آدم

۱۹فروردین
هابیل و قابیل
فرزندان آدم (ع)

هابیل و قابیل

حضرت آدم و حوا (ع) به فرمان خداى سبحان با هم ازدواج كـرده و داراى فـرزند شدند. در تواريخ و احاديث، تعداد فرزندانى كه آدم از حوّا پـيـدا كـرد مـخـتـلف نـقـل شـده اسـت . بـرخـى آن هـا را چـهـل فـرزند در پاره اى از روايات صدنفر و برخى بيش از صدها فرزند ذكر كرده اند.